اندر مضرات زکام خوگی!

 

حکایت است که در سال 2009 میلادی، آفتی 1 عظیم بر بلاد استکبار جهانی و پاره ای ولایات مجاورش اوفتاد و جمله را درنوردید و آن شد که شد !
دوصد رحمت به آلزایمر 2، به پوکی است به ذات الروده 3 و حناق 4 و لوکی است
به ضرب عطسه و با خلط و سرفه ددم وای 5 !‌ این یکی زکام خوکی است !
گویند که آفت مذکور، گونه ای ترکیبیاتی است و به روایت طبیبان فرنگی؛ یکی از نوادگان زکام آدمی (لعن ا... فیه) است که در قالب نکاحی تحمیلی؛ خواهر شوهر یک آفت زکام طیور را به زنی بگرفت و چندی بعد، فرزند ناخلف‌ آنان پای از گلیم فراتر نهاد و عاشق دختر همساده ای شد که از قضا آن نیز آفت زکام خوگی بود! و بنابر اصل "Happy End" در روایات عاشقانه، و بنابر تساهل حاکم بر روابط آفتی آفات؛ آفت قصه ما او را به زنی بگرفت و آنان را فرزندی شد و همین پدر سوخته موجب دردسری بزرگ شد و چنان شد که چنین شد !
دوصد گفتم به ناز و ساز و آواز به مرغ و قرقی و مرغابی و غاز
برو از جنس خود برگیر همساز « کبوتر با کبوتر، باز با باز »
آورده اند چنانچه این آفت به جان آدمیزاد افتد؛ چنان انگارد که سرفه ای است معمول و آبریزشی است مرسوم و همان زکامی است مشهور! لیکن آنزمان داند که این زکامی خوگی است که جان به جان آفرین تسلیم نموده و به دیدار معبود شتافته است!
چنانچه بزرگان ما گفته اند؛ «اهمیت در نگاه توست و نه در آنچه بدان می نگری» و با عنایت به این سخن حکیمانه، مشهود است که این مرض آنقدرها هم سترگ و مخوف و جیز 6 محسوب نمی شود و بنابر گفته های اطباء بلاد دوست و برادر؛ مکزیک،‌ نیمی از آفت زدگان که جان سالم به در می برند و باقی از شر مسائل اجتماعی و منابع امتحانی 7 و مظالم ارتزاقی و مشاغل انفعالی و ظوابط اشتباهی و مفاسد اقتصادی و عوامل انتحاری و در یک کلام از شر مصائب زندگانی خلاصی می یابند و راهی دیار باقی می شوند!
آفتا! باری مده ما را به درگاه و درت ای فدای جمله اندامت، زپاها تا سرت
گویمت جانا همان کفار خوشمزه ترند بی خیالی طی کن 8 از ما جان تنها مادرت!
ناخوشی همانا که از ظاهرش پیداست امری است ناخوش! عواملش معین است و عوارضش مکسر و ذکر مصائبش مکرر! چون بروز نماید، ژیگول 9 و جوات 10 یا آرنولد 11 و سوسول نمی شناسد!
پزشکان حکیم و طبیبان حاذق سفارش کرده اند که بعد و قبل از طعام ایادی تان را با آب و صابون! شستشو دهید و در موقع مصاحبت با افراد بیمار فاصله ایمنی را رعایت کنید، باشد که سلامت باشید و شاید رستگار شوید!!!

منتشر شده در ویژه نامه طنز نشریه سلامت

--------------------------------------------
1 آفت = ویروس
2 آلزایمر = از امراض جدید است که معنی اش یادم رفته!
3 ذات الروده = از امراض مهجور است بر وزن ذات المعده!
4 حناق = نوعی مرض است که ظاهرا به بدی زکام خوگی نیست زیرا مادرها موقع عصبانی شدن آرزو می کنند بچه شان آنرا بگیرد!
5 ددم وای = ای وای ددم!
6 جیز = از لغات جدیده؛ به مفهوم چیز یا ابزاری که اگر بدان دست بیازید، می سوزید یا طوریتان می شود!
7 منابع امتحانی = منابعی که امتحانی اند!
8 بی خیالی طی کردن = از الفاظ جدیده است به معنی دست از کله کچل کسی برداشتن!
9 ژیگول = باز از الفاظ جدیده؛ آنگونه که از ظواهر پیداست،‌متضاد جوات است!
10 جوات = متضاد ژیگول است!
11 آرنولد = حاکم یکی از ولایات غربی ینگه دنیا است که اندامی متورم دارد!

/ 0 نظر / 7 بازدید