اشارات خواجه ابوالکسب بازاری!


اندر فواید وقت دانی!
در وصف حالات خواجه ابوالکسب بازاری سخن ها رفته است! گویند روزی گروهی از جامه دریده گان و به سر رمیده گان کویش، به حلقه عاشقان و واله گان رویش واصل شدند و به دور محضرش حلقه زدند.
مریدی سینه چاک اذن طلبید و برخاست و گفت:« ای خواجه! ما را چیزی بگوی تا در دنیا و اخری رستگار شویم!»
فرمود:« یاران من! زر میندوزید و چشم به فایده سیم مدوزید! شنیده ام که قیمت جهانی طلا رو به نزول است و ارجش در افول! گیوه برگیرید و زر و سیم آب کنید و به خرید سهام شرکتهای مشمول اصل 44 همت گمارید!!!...»
هنوز آخرین جرعه معرفت از دریای فضل خواجه نچکیده بود که فغان از یاران برخاست و مریدان نعره ها زدند و به طرفة العینی اطراف و اکناف خواجه را خالی کردند!
چون گرد و خاک بخفت؛ خواجه ماند و حوضش و مریدی لاغر و نحیف!
خواجه پرسید:«زر نداری؟ یا از وصیت زرخیز ما روی تافتی؟»
مرید پاسخ داد:«ای خواجه! من اموالم را در نیکی مصرف می کنم!»
خواجه به کنایه گفت:«همان نیکی به جای یاران، فرصت شمار یارا؟؟؟!»
مرید گفت:«نیکی(Nikkei) بازار بورس توکیو است!»
خواجه شرمگین شد و در پی مریدان برفت!
***
اندر رموز تمرگیدن و هراسیدن از مرگ!
خواجه در حلقه یاران نشسته بود و کتاب « یموت الفاضل؛ فی شدت المصائب الخرید المنزل!» را مطالعه می فرمود!
مریدی اذن خواست و گفت:« گویند بورس را ارزش افزوده ای است که در مسکن نیست! خواهم که خانه حراج کنم و سهام ابتیاع کنم! آنگاه وام هجده میلیون تومانی بستانم و منزل اختیار کنم!»
خواجه فرمود:« اندر منزلت بتمرگ! و بهراس از مرگ!»
مرید دیگری اذن طلبید و گفت:« گویند که حباب مسکن خواهد ترکید! خواهم که بیغوله ام را حراج کنم و سهام اختیار کنم! آنگاه زمین 99 ساله بستانم و منزل ابتیاع کنم!»
خواجه فرمود:« اندر منزلت بتمرگ! و بهراس از مرگ!»
مریدی دیگر برخاست و گفت:« شایع است که در اعوام آتی، طهران را زلزله ای هائل تکان خواهد داد! تدبیر چیست؟!»
خواجه فرمود:« منزلت را حراج کن و سهام ابتیاع کن!»
این سخن تغیّری در میان یاران افکند و فک از فرق مریدان برکند!
مرید پرسید:« آنگاه در کدامین سرای طی معاش کنم؟!»
خواجه فرمود:« چادرنشینی اختیار کن!»
مرید گفت:« نتوانم! نتوانم! عیالم، احیاء و امواتم را مقابل دیده گانم می کشاند! و زنده زنده طبخم می نماید!»
خواجه فرمود:« پس اندر منزلت بتمرگ! و بهراس از مرگ!»
منتقل شده از وبلاگ دات کام!
/ 0 نظر / 21 بازدید