آفسایدعاقبت مرغ متال باز

بگفتم: مرغ خوش الحــــــــــان و آواز     بزن تـــــــار و بخـــــوان شــــعری ز پرواز
بخنديد و نشانم داد يک شــــــــصت!     بگفتا: ( اُمّــُل بيچاره ی مـــــــــــــست!
تو انگاری کنون عهد عتيـــــق است؟     زمان تار و تنبک٬ عقد تيــــــــــغ است؟
رهــــا کن تنبک و کرنـــــــای شرقی     تکان ده کله با گيتـــــــــــار برقــــــــــی
بياور سی دی Red heart و System     گاتيشتيرسين پيتون حالات و سيستم
بزن اکس و ببَر حـــــالی به هــولی!     فراموشـــت شود بچه ســـــوســـولي)
چو پــايـــان آمد آن نطق دل انگيــــــز     نشـــــاندم از قفس او را ســر ميــــــــز
به ســـاعاتی دگر آن مرغ خوشخوان     چــــلو مرغی شد از بهر سر خـــــــوان
عجـب مرغ عزيــــــــــــــزی بود آن يار     متال باز لذيـــــــــذی بود آن يــــــــــــــار
به تدبيری نوين از شخص آفســــــايد     شکم شد از برايش سايد بــــای سايد

*مسئوليت کليه ی اشکالات وزنی٬ نحوی٬ نگارشی و انشايی اشعار داخل پرانتز٬ بر عهده ی مرحوم مغفور مرغ خوش الحان (رضی الله عنه) می باشد!

   + آفساید ; ۱٢:٠٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٦/۱۱
comment نظرات ()