آفسایدآفسايد نامه

در پاسخ به منتقدين و ساير ايادی استبکار جهانی:

بسی شـعر گفتم در اين بيست سال     به هنـــــــــگام ورزش٬ به وقت موال
پی افــــکندم از وزن کوهــــــــی بلند     ز بمـــــــــــــب اتم هم نيابــــــد گزند
چنــــــــان شعر گفتم که افراسياب     شهـــی بر زمين زد٬ برفت آسيــــاب
تهمــــتن به پيـــــــــــژامه ی راه راه     تفــــــــــــــأل بزد بر در مستـــــــــراح
زشــــعرم٬ بزرگــــــان اهل تميــــــز     ســـــخنها بگفتند در زير ميـــــــــــــز
علی گفت: اَه اَه! قلی گفت: خاک!     مامی گفت: ای ول بر اين شير پاک!

   + آفساید ; ۸:٤٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٦/٧
comment نظرات ()